Motioner till föreningsstämman

Enligt § 28 i föreningens stadgar:

”Medlem som önskar anmäla ärenden till ordinarie föreningsstämma skall anmäla detta senast 1 mars samma år eller den senare tidpunkt som styrelsen bestämmer”.

Styrelsen tar emot ärenden även efter 1 mars, dock helst ej efter 20 april, om motionen skall kunna bifogas kallelsen till föreningsstämman.