Renoveringsregler

Reglerna bygger på och utgår från föreningens stadgar och gällande lagar och regler vid renovering/ombyggnation. Vi påminner om att medlemskap i föreningen innebär att man har eget ansvar för allas trivsel och dessutom skyldighet att känna till och respektera föreningens stadgar samt gällande regler och lagstiftning.

Mindre förändringar såsom att lägga nya golv, måla, tapetsera, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket kan du i enlighet med föreningens stadgar göra utan styrelsens godkännande. Styrelsens godkännande krävs för följande åtgärder:

 1. Ingrepp i en bärande konstruktion eller betongkonstruktion, t.ex. en bärande vägg. Detta gäller även om man fått bygglov för ändringen.
 2. Ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten. Med detta avses bl.a. installation eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett.
 3. Annan väsentlig förändring av lägenheten. Detta kan t.ex. gälla om en lägenhets karaktärsdrag förändras (t.ex. genom en ändrad planlösning) eller att dess kulturhistoriska värde inte tas till vara. Även ändringar av elledningar kan kräva tillstånd enligt denna punkt om det är fråga om sådana ledningar som föreningen ansvarar för (dvs. ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet).

INNAN RENOVERINGEN

Du ska i god tid innan renoverings- och ändringsarbeten påbörjas ansöka till styrelsen om godkännande. Skicka projektplan inklusive bilagor via mail till styrelsen@karlsvik39.se

Använd eventuellt också blanketten Ansökan om medgivande till ombyggnad. Projektplanen ska innehålla följande:

 • Start- och slutdatum på renoveringen.
 • En utförlig beskrivning av de ändringar du önskar utföra.
 • En beskrivning över hur eventuella byggnadstekniska risker ska hanteras. Observera att det är absolut förbjudet att vidta åtgärder som kan påverka ventilation, rörstammar och byggnadsstrukturen negativt.
 • Ritningar på hur renoveringen ska gå till.
 • Vilket/vilka företag som ska anlitas (exempelvis för el och VVS) och kontaktuppgifter till samtliga entreprenörer/underentreprenörer.
 • Kopior på aktuella kvalitetsdokument. Vanligt förekommande dokument är:
  – Bevis på att VVS-installationer sker enligt bestämmelser enligt Säker Vatten
  – Behörighetsbevis att våtrumsarbeten sker enligt bestämmelser från Byggkeramikrådet
  – Elsäkerhetsverkets Behörighetsbrev för elinstallationer upp till 400 V
  – Bevis på genomgången och godkänd kurs för Heta arbeten
 • Kopia av entreprenörers gällande försäkringar. Lägenhetsinnehavaren ska säkerställa att entreprenörens försäkringar är heltäckande och om inte ska lägenhetsinnehavaren teckna en kompletterande försäkring.
 • Eventuellt förbesiktningsprotokoll med bilder.
 • Bygglov om det krävs.
 • Information om besiktningskonsult och sakkunnigutlåtande.

Ni ska förse styrelsen med ovan handlingar innan styrelsen kan fatta ett beslut. Saknas något av ovanstående kommer styrelsen inte att behandla ärendet tills all begärd information är inskickad.

Styrelsen behandlar din ansökan på nästkommande styrelsemöte. Observera att renoveringsbeslut endast kommer att fattas under styrelsemöten.

Arbeten får ej påbörjas utan styrelsens godkännande. 

Medlem som planerar att renovera eller bygga om sin lägenhet skall informera sig om föreningens stadgar, renoveringsregler samt de lagar och normer som gäller:

 • Av byggbranschens allmänna bestämmelser (AB/ABT) och av konsumenttjänstlag 1985:716 framgår att näringsidkare skall utföra arbetet fackmässigt.
 • Fackmässighet innebär bland annat att entreprenören ansvarar för att tjänsten utförs på ett sätt som man kan kräva av en normalt kunnig och skicklig fackman.
 • Försäkringsbolagen har fört in krav i sina försäkringsvillkor på utförande av auktoriserade företag och utförande enligt branschregler.
 • Anlita alltid ett auktoriserat företag, då är du säker på att arbetet utförs enligt Boverkets Byggregler (BBR) och gällande branschregler.
 • Elinstallationer skall utföras av en behörig elinstallatör.
 • Kräv ett intyg/dokument av entreprenören över utfört arbete.
 • Det är förbjudet i lag att själv göra elinstallationer och gasinstallationer.

Information om kvalitetskrav samt behörighets- och kompetenskrav finns att hämta från följande organisationer:

 • Elsäkerhetsverket 0550-85 100
 • GVK Svensk Våtrumskontroll 08-702 30 90
 • BBV Byggkeramikrådet 08-641 21 25
 • Säker Vatten AB 08-762 75 40

Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt och styrelsen kan komma att ta ut en avgift för bedömning av en sakkunnig innan renoveringen/ombyggnationen kan godkännas.

Använd gärna avtalsmallen Hantverkarformuläret inför renoveringsarbetet. Det är en trygghet för såväl dig som föreningen.

Informera grannarna inför renovering genom ett anslag i trapphuset.

Bygglov

Kontakta Stadsbyggnadskontoret för att ta reda på om bygglov krävs och meddela sedan styrelsen huruvida bygglov krävs eller inte (skriftligt intyg). Flytt av rör och avlopp kräver sannolikt bygglov.

Badrum och kök

​​Vid anlitande av VVS-montör ska branschreglerna för Säker Vatteninstallation följas. Auktoriserade VVS-företag ska utfärda intyg om att VVS-installation har utförts enligt dessa regler. Kopia på utfärdat intyg ska skickas av beställaren till styrelsen. 

Vid renovering av våtrum ska Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum (BBV) följas. Behörig plattsättare ska utföra egenkontroll och utfärda kvalitetsdokument som överlämnas till beställaren. Kopia ska skickas av beställaren till styrelsen. 

Mer information om reglerna och auktoriserade företag finns på Säker vattens hemsida och Byggkeramikrådets hemsida.

Kontrollera att de väggar som ska rivas i kök inte innehåller vertikala rör.

Observera att handdukstork ej får anslutas till varmvattencirkulationen på grund av risk för tillväxt av Legionellabakterier.

Styrelsen rekommenderar dig även att läsa Byggkeramikrådets Checklista vid renovering av badrum.

Anslutning till ventilationssystem

Ventilationen i fastigheten är ett mekaniskt frånluftssystem. Detta innebär speciella regler för anslutning. 

Spisfläkt med motor får inte anslutas till ventilationskanalen utan endast spiskåpa med spjäll vilket också benämns volymkåpa med forceringsspjäll för mekanisk frånluftventilation. Ett alternativ till en kåpa är en kolfilterfläkt som renar matoset och blåser tillbaka den renade luften ut i köket; till detta behövs ett frånluftsdon som är ansluten till ventilationskanalen. Observera att kolfilterfläkten inte får anslutas till ventilationen.

I badrum får inte badrumsfläkt anslutas till ventilationskanalen utan endast frånluftsdon.

Ventilation skall ske enligt Boverkets byggregler (BBR).

Golv

Golven måste återställas med nytt golv om de rivs. Det vill säga det är inte tillåtet att endast ha underlaget (råspont) som golv. Mellan underlaget och golvet ska ett stegljudsdämpande material läggas, det vill säga lumppapp eller golvfoam.

Följ golvbranschens regler för läggning av flytande golv.

Undertak

Undertaken i lägenheterna får inte rivas utan tillstånd från styrelsen. Undertaken tillhör föreningen då dessa fanns i lägenheterna när de uppläts som bostadsrätter. Den lägre takhöjden är således att betrakta som den ”rätta” och en medlem får inte utan styrelsens tillstånd ta bort det lägre taket för att få högre takhöjd. Att riva innertaket ökar värmekostnaderna och medför sämre ljudisolering i fastigheten. Enligt utlåtande från Bostadsrätterna kan föreningen kräva att den medlem som rivit det lägre taket ska återställa detta.

NÄR DU RENOVERAR

Arbetstider
Arbetstider vardagar kl. 07:00-17:00. Tysta arbeten mellan kl. 07:00-08:00. Arbetstider helger/helgdagar kl. 10:00-16:00 och då är endast tysta arbeten tillåtna.

Grannar ska underrättas i god tid när rivning av väggar sker, eller andra störande aktiviteter (golvslipning, lackning etc).

Allmänna utrymmen

Skydda golv och väggar i trapphus samt hiss invändigt mot skador. Entrémattor måste täckas med golvpapp vid transporter till och från lägenheten. Byggmaterial inte får förvaras i trapphus. Tänk på att hålla trapphus och hiss rena och snygga samt städa vid behov; byggstädning i de allmänna utrymmena måste utföras dagligen.

Ytterdörrar får inte ställas upp oövervakade.

Överlasta inte hissen och lasta inte för nära dörren. Av hisstopp orsakad av byggmaterial debiteras medlemmen som renoverar.

Avfall
Du ansvarar själv för att frakta byggavfall till återvinningsstation eller begära hämtning på egen bekostnad. Observera att det inte får kastas någon form av byggmaterial i grovsoprummet. Färg, spackel, sand etc. får inte spolas ned i avloppen.

Vänligen respektera att byggavfall och pallar som parkeras utanför fastigheten ska plockas bort skyndsamt (max en vecka). Om detta inte respekteras kommer bortforsling att ske på medlemmens bekostnad.

Vattenavstängning
Vattenavstängning i samband med renovering i lägenheten görs i samråd med styrelsen. Anmälan om avstängning av tappvatten/värme ska göras 5 dagar före så att övriga boende kan informeras. Styrelsen kontrollerar att en auktoriserad rörfirma utför arbetet. Om så ej är fallet hänvisar styrelsen till behörig person som ansvarar för att vattenavstängningen sker på korrekt sätt. Detta debiteras lägenhetsinnehavaren.

Rivning
Det är byggherrens ansvar att tillse, att luftkanaler är stängda och övertäckta mot angränsande lägenheter för att förhindra dammspridning i samband med rivning. Vid kraftig dammspridning i angränsande lägenheter bör städning ske på medlemmens bekostnad.

EFTER RENOVERINGEN

Efter renoveringen ska du meddela styrelsen att arbetet är avslutat. Besiktning av lägenhet efter förändring ska alltid utföras då förändringsförslaget tidigare har bedömts och godkänts av styrelsen. Skicka in slutbesiktningsprotokollet via mail till styrelsen@karlsvik39.se

Vid försäljning av lägenhet skall säljaren innan överlåtelsen ombesörja att lägenheten godkänts i OVK-besiktning om väsentlig förändring har gjorts i kök och/eller badrum efter senaste godkända OVK. Skicka in OVK-protokollet via mail till styrelsen@karlsvik39.se

Kostnaden för slutbesiktning och/eller OVK-besiktning inför försäljning bärs av lägenhetsinnehavaren.