ABC Karlsvik 39

Välkommen till vår förening!

Denna basinformation syftar till att underlätta för både gamla och nya medlemmar att komma till rätta i huset och i vår förening.  Det är en snabbguide i frågor som rör vår förening och boendet i våra hus. Mer matnyttig information hittar du här på föreningens hemsida. Under rubriker som nyhetsbrev, dokument, om föreningen och kontakt har du all information du behöver för att bo och trivas i föreningen

Vi tycker att det är viktigt att du håller dig informerad om vad som är ditt ansvar och vad som händer i föreningen genom hemsidan. Prenumerera gärna på aktuell information via e-post.

Vår bostadsrättsförening Bostadsrättsföreningen består av två fastigheter (Karlsvik 39 och Karlsvik 40) med fyra uppgångar: Sankt Eriksgatan 17 och 19 samt Karlsviksgatan 16 och 18. Tillsammans har vi ansvar för mer än 7 000 kvadratmeter. Fastigheterna uppfördes 1912. 1973 genomgick fastigheterna en omfattande ombyggnad/renovering och omvandlades till bostadsrätter. Föreningen har 86 lägenheter samt åtta hyreslokaler och två lagerlokaler som är uthyrda.  Föreningen är en äkta förening. Vår förening är en ekonomisk förening där boende äger mark och byggnader. Som bostadsrättshavare äger du rätten att bo i lägenheten. Tillsammans med övriga medlemmar i föreningen förvaltar du fastigheten du bor i. Det är stora värden det handlar om. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen delas av oss boende tillsammans. Gemensamt bestämmer vi och tar ansvar för vår boendemiljö. Tänk efter själv vad du kan göra för att öka trivseln och vad du kan hjälpa till med för att vår förening ska fungera på bästa sätt. Alla bör någon gång under sin boendetid exempelvis bidra genom att sitta en period i styrelsen.

Andrahandsuthyrning, gäster  Den som vill hyra ut sin lägenhet i andra hand måste få detta godkänt av styrelsen. En avgift om 2000 kr per påbörjat kalenderår tas ut. Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att hyresgäster samt gäster är informerade om de regler som gäller i föreningen. Regler för andrahandsuthyrning kan du läsa om här.

Autogiro Autogiro innebär att månadsavgiften dras automatiskt från ditt bankkonto. Vid en eventuell förändring av månadsavgiften, meddelar vi dig förändringen och drar den nya summan automatiskt. Du ansluter dig till autogirot via din egen Internetbank via följande steg:

  • Logga in på din Internetbank
  • Välj nytt autogiromedgivande
  • Sök: Karlsvik39Brf (Kontrollera att det är rätt Bostadsrättsförening)
  • I rutan Betalarnr: Fyll i ditt personnummer

Autogiro innebär att ingen avi kommer att skickas om du önkar avier kontakta via mail vår ekonomiska förvaltning.

Balkonger Balkonger/altaner får inte användas för att förvara saker som inte hör till normal balkongmöblering, skaka mattor eller sängkläder. Man få inte heller grilla om inte grannarna givit sitt godkännande till detta. Blomlådor ska placeras innanför balkongräcket. Balkongdörren måste vara ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in när det regnar kraftigt eller är snösmältning. Om du vill glasa in din balkong så krävs bygglov och tillstånd av föreningen. Balkongskydd ska vara gröna så att det blir enhetligt, markis får inte monteras. Matning av fåglar är inte tillåten eftersom det kan locka till sig råttor eller andra odjur.

Barnvagnsförråd Barnvagnsförrådet finns på Sankt Eriksgatan 19 i anslutning till gården.

Bastu Bastun ligger på Karlsviksgatan 18. Den bokas elektroniskt via samma system som tvättstugorna. Det är viktigt att du städar efter dig när du använt bastun.

Brandskyddspolicy En brandskyddspolicy beskriver de ambitioner som företaget ska ha när det gäller vårt brandskydd. Målsättningen med denna policy är att förebygga och minimera skador som kan uppkomma vid brand och att säkerställa företagets verksamhet mot avbrott.

Det är BRF Karlsvik 39´s policy att:
Vi genom aktivt brandskyddsarbete ge de boende en trygg miljö.
Ha en bra brandskyddsorganisation samt en tydlig ansvarsfördelning.
Arbeta aktivt för att minimera risken för brand i de allmänna utrymmena.
Arbeta förebyggande för att förhindra att en brand sprider sig till andra brandceller
Ha ett fungerande kontrollsystem av brandrisker och brandskydd.
Ha ett fungerande underhåll av eventuell installerad brandskyddsutrustning.
Alla brandincidenter rapporteras till styrelsen eller liknande.

Brandsäkerhet  Föreningen förutsätter att alla har fungerande brandvarnare, brandsläckare och brandfilt i sina lägenheter. Barnvagnar och rullatorer får inte ställas i portar, allmänna utrymmen eller utanför lägenheten. Gången mot Sankt Eriksgatan måste i möjligaste mån vara fri. Kontroll av brandvarnare måste ske regelbundet eftersom det berör alla oss boende.  Barnvagnsförråd finns på Sankt Eriksgatan 19.

Cyklar och fordon Det finns två cykelgarage på övre respektive nedre gården. Cykelrum finns i källaren på Karlsviksgatan 18 samt ett på S:t Eriksgatan 17. Föreningen har inga anvisade parkeringsplatser för motorcyklar och vespor.

Dörruppställning Ytterdörrarna på Karlsviksgatan 18 och Sankt Eriksgatan 19 ställs upp med en knapp på dörrarmen. Mer information och bild finns här.

Ekonomisk förvaltare Skärgårdskontoret Ljusterö AB, 184 03 Ljusterö.

Fastighetsskötare  Åkerlunds fastighetsservice AB sköter om våra fastigheter genom att byta exempelvis byta glödlampor. Förvaltningen av husen sköter vi själva. Mycket görs av styrelsen men du förutsätts också hjälpa till. Information finns på vår hemsida och på anslag i portarna.

Felanmälan Vid felanmälan av olika slag kontakta föreningens styrelse. Om det är akut som exempelvis vid en vattenläcka så ska du omedelbart vända dig till en rörmokare och därefter meddela styrelsen om vad som hänt. Är det fel på hissen så titta på vad som är anslaget i hissen där rätt nummer till ansvarig finns.

Förråd Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Föreningen disponerar därutöver till ett antal extra förråd. Dessa förråd kan hyras i mån av tillgång efter en kölista för 1200 kr per kalenderår. Denna avgift återbetalas ej vid utflyttning under året. Extra förråden tillhör ej lägenheterna utan återlämnas till föreningen vid flytt. Den som överlåter sin lägenhet måste tömma sitt extra förråd.

Föreningslokalen Föreningslokalen ligger på Karlsviksgatan 18. Den bokas elektroniskt via samma system som tvättstugorna. Nyckel hämtas hos någon i styrelsen. Det är viktigt att du städar efter dig när du använt föreningslokalen. Lokalen får ej användas för övernattning. Mer information om lokalen finner du här.

Föreningsstämma Den årliga stämman, som äger rum i maj, är föreningens högsta beslutande organ. Då ges samtliga medlemmar tillfälle att vara med och påverka föreningens utveckling. Har du något som du vill ska tas upp på stämman så vill vi gärna att du inkommer med en motion tre – fyra veckor innan så att alla hinner läsa igenom detta.

Försäkringar Alla bostadsrättsinnehavare är skyldig att ha en hem- och bostadsrättsförsäkring med bostadsrättstillägg. Föreningen har en försäkring som gäller fastigheten. Inträffar en skada (vanligtvis brand/vattenskada) ska den anmälas till styrelsen som låter sitt försäkringsbolag besiktiga skadan och gör ett åtgärds/kostnadsförslag. Ansvarsfördelningen mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren kan se olika ut från fall till fall.

Grannsamverkan Föreningen har anslutit sig till Grannsamverkan vilket är en samverkansgrupp mot brott under ledning av polisen. För mer detaljerad information vänligen se länk eller kontakta styrelsen.

Gården Gården är vår gemensamma oas. Det läggs ner mycket frivilligt arbete för att gården ska vara fin och fungera som den är tänkt. Den är också ett skyltfönster för vår förening. På gården finns en sandlåda, trädgårdsmöbler och grill. En redskapsbod, som alla har tillgång till, finns på övre gården. I den finns allt du behöver för att exempelvis rensa rabatter eller sköta gräsmattan. Låset öppnas med portnyckeln. En landskapsarkitekt bistår med råd. Det är ett bra tillfälle att träffa grannar och medlemmar i styrelsen. Tänk på att visa hänsyn till övriga boende avseende ljudnivå och spel med hårda bollar när du är på gården.

Hantverkare För att sköta om våra hus så beslutar styrelsen ibland om olika åtgärder. Vid behov så är du skyldig att släppa in hantverkare som ska kontrollera och åtgärda saker som styrelsen beslutat om, exempelvis fönsterrenoveringar eller värmeåtgärder. Elektrikern ska vara en auktorisera elinstallatörs och VVS montör ska arbeta enligt säkert vatten.

Hundar och katter Hundar och katter får inte rastas eller springa lösa på gården utan uppsikt.

Kabel-TV/Bredband Föreningen har Ownit som leverantör av kabel-TV och bredband. I lägenhetsavgiften ingår bredband 1 Gbit/s och TV från Ownit. För mer information klicka här.

Korttidsuthyrning är inte tillåtet. Otillåten uthyrning kan leda till att lägenhetsinnehavaren förverkar sitt medlemskap i föreningen.

Källarförråd Till varje lägenhet hör ett källarförråd i respektive hus. Särskild nyckel gäller till förråd och vindar. Förrådet är märkt med lägenhetsnummer. Inga saker får förvaras utanför förråden. Tänk på att det kan vara fuktigt på golvet så ställ inga pappkartonger direkt på golvet.

Miljöfarligt avfall hänvisas till Preem-macken Norr Mälarstrand. Möjlighet finns också att lämna ditt farliga avfall på mobila miljöstationer. Se även Återvinning Stockholms hemsida.

Månadsavgift till föreningen och förvaltning Månadsavgiften till föreningen fastställs av styrelsen och ska täcka föreningens kostnader. För bostadsrättshavare med balkong tillkommer en extraavgift om 1% per år av prisbasbeloppet för framtida underhåll.

Namnlappar på dörrarna Det är inte tillåtet att sätta upp extra lappar med namn på inneboende i lägenheterna. Om lägenheten hyrs ut i andra hand skall tillstånd sökas hos styrelsen. I övriga fall skall styrelsen kontaktas så att namnet på dörrens brevinkast kompletteras med den inneboendes namn alt. får ev post adresseras med c/o.

Ordningsregler Som medlem i Brf Karlsvik 39 finns det några ordningsregler som vi alla bör följa för allas trevnad. Dessa regler finns inte explicit med i stadgarna. Läs ordningsreglerna här.

Renovering och ombyggnad Styrelsen skall bli kontaktad innan du börjar renovera din lägenhet. Du ansvarar själv för att frakta byggavfall till återvinningsstation eller begära hämtning på egen bekostnad, tänk på att hålla trapphus och hiss rent och snyggt samt städa vid behov. Informera gärna grannarna inför renovering genom ett anslag i trapphuset.

Läs föreningens regler kring ombyggnad och renovering. Styrelsen rekommenderar dig även att läsa Byggkeramikrådets Checklista vid renovering av badrum.

En blankett att använda för ansökan om ombyggnad finns på hemsidan under rubriken Dokument > Blanketter.

Renovering av undertaken Undertaken i lägenheterna tillhör föreningen och får inte rivas utan tillstånd från styrelsen.

Renovering av golven Golven i lägenheterna tillhör också föreningen och måste återställas med nytt golv om de rivs. Det vill säga det är inte tillåtet att endast ha underlaget (råspont) som golv. Mellan underlaget och golvet ska ett stegljudsdämpande material läggas, det vill säga lumppapp eller golvfoam.

Renovering köksfläkt Spisfläkt med motor får inte anslutas till ventilationskanalen utan endast spiskåpa med spjäll vilket också benämns volymkåpa med forceringsspjäll för mekanisk frånluftventilation. Ett alternativ till en kåpa är en kolfilterfläkt som renar matoset och blåser tillbaka den renade luften ut i köket, till detta behövs ett frånluftsdon som är ansluten till ventilationskanalen. Observera att kolfilterfläkten inte får anslutas till ventilationen.

Råttor, fåglar och andra odjur Vägglöss, kackerlackor, mjölbaggar, pälsängrar. Vi kan inte hindra dem från att ta sig in i våra lägenheter och förr eller senare drabbas fastigheten av skadedjur. Det är bara genom hålla rent omkring sig som vi kan göra det svårt för dem att hitta föda och föröka sig, kort sagt att, överleva hos oss.

Sopnedkast, soprum och återvinning. Sopnedkasten på varje våningsplan gäller endast hushållssopor. Det är ett krav på alla medlemmar att sopsortera. Komposterbart matavfall samlas i särskilda avfallspåsar i behållare som finns i gången mot Sankt Eriksgatan. Tänk på att inte fylla påsarna mer än till den markerade linjen samt ta två påsar vid behov. I gången finns också insamlingsbehållare för tidningar, glas, plast, metall och papper. Mer information finner du här.

Sopsorteringsguide Undrar du hur en viss förpackning ska sorteras? Här kan du läsa om hur olika slags sopor ska sorteras.

Styrelse Bostadsrättsföreningens styrelse väljs av föreningsstämman. Förslag på styrelseledamöter lämnas till valberedningen inför mötet. Styrelsen arbetar med frågor som rör föreningens ekonomi och skötsel av fastigheterna. En viktig fråga är det långsiktiga underhållet som syftar till att hålla fastigheterna i bästa möjliga skick. Styrelsen når du genom att maila till styrelsen@karlsvik39.se

Städning En städfirma sköter städningen i föreningens trappuppgångar. Vi städar själva våra gemensamma utrymmen som tvättstuga, bastu och föreningslokal så lämna det efter dig på samma sätt som du själv vill finna det.

Trappuppgångarna skall hållas fria från barnvagnar och andra större föremål. Det är en säkerhetsfråga såväl som en trivselfråga som gäller oss alla i föreningen.

Tvättstuga  Tvättstugor finns på Sankt Eriksgatan 17 och Karlsviksgatan 18. Bokning görs elektroniskt med inloggningsuppgifter som var medlem blir tilldelad. Tvättider är vardagar 8.00 – 22.00 och helgdagar 10.00 – 22.00. Glöm inte att städa efter dig! Tvättstugor är ju som bekant kända för att kunna orsaka mycket problem mellan grannar. Mer information om tvättstugorna finner du här.

Tvättstugan inloggningsuppgifter Önskar du inloggningsuppgifter till Boka tvättid appen vänligen maila tvattstugan@karlsvik39.se

Vatten och avlopp Bostadsrättsinnehavare är skyldiga att hålla avloppen fram till stamledningarna fria. Blir det stopp i de vertikala stammarna i väggarna, exempelvis mellan två våningar är det bostadsrättsföreningens ansvar.

Vattenavstängning Kontakta styrelsen vid behov av vattenavstängning. Får endast göras av styrelsen godkänd VVS-montör.

(Uppdaterat 2024-01-24)