Kallelse till extra föreningsstämma Brf Karlsvik 39

Dag: Onsdag 27 oktober, 2021
Tid: kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen, Karlsviksgatan 18

Dagordning

  1. Öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justerare tillika rösträknare
  6. Fråga om extrastämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Fyllnadsval av en ledamot i styrelsen
  8. Avslutande

Välkomna!
Styrelsen