Extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma för Brf Karlsvik 39

Dag: Torsdag 24 augusti, 2023

Tid:   kl. 19.00

Plats: Föreningslokalen, Karlsviksgatan 18

Dagordning

  1. Öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
  5. Val av två justerare tillika rösträknare
  6. Fråga om extrastämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
  7. Förslag till tillägg till stadgarna, andra gången

9 §

Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, t ex ändring i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme, gas eller vatten utgör alltid väsentlig förändring. Styrelsen har rätt att ta ut en avgift för en sådan bedömning. Besiktning av lägenhet efter förändring skall alltid utföras då förändringsförslaget tidigare har bedömts och godkänts av styrelsen. Styrelsen har rätt att ta ut en avgift för att täcka kostnaden för sådan besiktning, varvid kostnaden skall bäras av bostadsrättshavaren.

Vid försäljning av lägenhet skall säljaren innan överlåtelsen ombesörja att lägenheten godkänts i OVK-besiktning om väsentlig förändring har gjorts i kök och/eller badrum efter senaste godkända OVK.

  • Fyllnadsval av en ledamot i valberedningen
  • Avslutande

Välkomna!  Styrelsen