Ombyggnad och förändring i lägenheten

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om att styrelsens samtycke krävs vid ombyggnad i lägenheterna fra allt då avlopp, vatten, värme och elledningar påverkas eller ändras. Tyvärr har en del skador uppkommit i några lägenheter pga av oprofessionellt arbete vid renovering.

Det krävs därför alltid tillstånd av styrelsen, då arbeten av ovanstående art planeras.

Ur föreningens stadgar:
§9 Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, t ex ändring i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme, gas eller vatten utgör alltid väsentlig förändring.